Magento release phiên bản mới 2.0.6

magento206

Magento release phiên bản mới Magento CE 2.0.6 vào ngày 18/05/2016, update mới bao gồm những cải tiến quan trọng như sau:
1. Hỗ trợ dùng Redis để chứa session
2. Fix vấn đề phân quyền bằng cách bổ sung một phương pháp linh hoạt hơn cho việc set file ownership
3. Vá lỗi bảo mật cho các issue sau:
– Ngăn ngừa user không hợp lệ sử dụng REST hoặc SOAP để thực thi mã độc từ xa
– Ngăn chặn việc kích hoạt site tự cài đặt lại, hacker không thể kích hoạt cài đặt lại site để chiếm quyền điều khiển
– Vá lỗi bảo mật: khách hàng đăng nhập thông qua SOAP hoặc REST có thể chỉnh sửa thông tin của khách hàng khác
– Fix hoàn toàn lỗi cross-site scripting trong payment gateway Authorize.net

Bạn có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ về bản update này tại link:
http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/release-notes/ReleaseNotes2.0.6CE.html

Link download:
https://www.magentocommerce.com/download